Quỳnh Lộc: Ra sức học tập nổ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 17/01/2023 17:41
Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài  của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất, của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hung cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.
Học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng và phong cách của người chiến sỹ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng , đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm nhuần vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn. Với đội ngũ cán bộ đảng viên đã được tôi luyện, trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
          Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụcủa mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hậu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lê nin cho mọi hành động. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.
          Nêu gương là thực hiện đồng thời gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một tram bài diễn văn tuyên truyền”. “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.
          Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng cấp bách. Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cỗ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
           Quỳnh Lộc đã học tập, làm theo Bác gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương, sớm thực hiện các quy định về nêu gương, thực hiện đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, kèm theo các yêu cầu bắt buộc. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên luôn trung thành với chủ nghĩa Mác _ Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đối mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy chế, Quy định, Nội quy của cơ quan và nơi cư trú. Các tiêu chí về nêu gương, đạo đức công vụ cụ thể, rõ ràng và khả thi, có thể thực hiện theo, có thể kiểm tra, đánh giá, có thể theo dõi, giám sát. Từ những quy định nhỏ về tôn trọng giờ giấc làm việc, hội họp; quy định về xưng hô với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp quy định về trang phục công sở... Trong các tiêu chí cần đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ với nhân dân, trên cả 2 phương diện: nhân dân là đối tượng được phục vụ, “nhân dân là khách hàng” để phục vụ và nhân dân là chủ thể giám sát, kiểm tra, theo dõi thực hành công vụ. Xác định rõ, những nội dung nào cần phải công khai, minh bạch, đảm bảo yêu cầu phát huy dân chủ trong thực hành công vụ.  Tinh thần, thái độ, sự tận tụy với công việc, đồng thời có những quy định để ràng buộc giữa lời nói và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm nói đi đôi với làm, nói thì phải làm và làm cho tốt. Nếu nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo thì người cán bộ, công chức, viên chức phải bị xử lý kỷ luật. Công tác nêu gương trong cải cách hành chính không ngừng được quan tâm, ý thức của cán bộ, công chức về tầm quan trọng của nêu gương trong cải cách hành chính được nâng cao hơn, thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, thuận tiện cho người dân trong việc tìm hiểu, Rút ngắn thời gian giải quyết được  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, công chức chuyên môn thực hiện nghiêm việc trực giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, hướng dẫn hồ sơ cụ thể, cán bộ, công chức xã khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPTIoffice để tiếp nhận và xử lý, gửi văn bản; giảm thiểu được thời gian, chi phí gửi nhận văn bản, trang thông tin điện tử xã hoạt động có hiệu quả.
       Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tăc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời Nghị quyết chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.  Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên tại Quỳnh Lộc luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức, trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho bản thân. Thấm nhuần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, thật thà, hết mình vì công việc, vì mọi người; phát huy tính tiên phong, thể hiện rõ tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Chấp hành sự phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm, các nội quy của cơ quan đề ra; Tham gia chế độ sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; Thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú; thường xuyên có ý kiến góp ý để tổ chức đảng tại nơi mình cư trú ngày càng vững mạnh. Chấp hành, phục tùng và hoàn thành các nhiệm vụ của cấp trên, tổ chức Đảng giao; Có tinh thần, trách nhiệm và chủ động trong công việc; Luôn nêu cao tinh thần Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm; Trung thực, khiêm tốn, tận tụy, trách nhiệm; Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, khoa học; Chân thành, nhân ái, đoàn kết với đồng chí, đồng nghiệp, gắn bó mật thiết với nhân dân.
 
 
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây