Quỳnh Lộc: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay

Thứ hai - 09/01/2023 15:33
Quỳnh Lộc:  Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay
Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính nhỏ nhất trong hệ thống chính quyền; là bộ phận cấu thành nên đơn vị hành chính cấp huyện; cấp tỉnh ở nước ta; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Là cấp trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cụ thể quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng-an ninh ở cơ sở. Đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống. Một trong những nhân tố góp phần tạo nên sức mạnh của làng, xã đó là vấn đề tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã.        Chính quyền cấp xã bao gồm: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, trong đó Hội đồng nhân dân xã được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Với trọng trách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Lộc trong những năm qua đã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong toàn địa bàn xã, luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương để ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Quốc phòng - an ninh. Vì vậy đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, dân chủ kỷ cương được tăng cường. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Chính quyền ngày càng được củng cố. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng xã Quỳnh Lộc về đích Nông thôn mới và từng bước xây dựng xã Quỳnh Lộc trở thành  Phường trước năm 2025.
 Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân được thể hiện trên hai tính chất: Tính chất quyền lực: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước  ở địa phương, được nhân dân địa phương trao quyền, thay mặt nhân dân địa phương, biến ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương thành quy định bắt buộc đối với dân cư, tổ chức liên quan trên địa bàn;  Tính chất đại diện: Hội đồng nhân dân là đại biểu tiêu biểu của trí tuệ và tiếng nói của nhân dân địa phương.
Chức năng của Hội đồng nhân dân: Chức năng quyết định:  Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương về kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước;  Chức năng giám sát:  Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của thường trực HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiệm sát nhân dân cùng cấp, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, công dân ở địa phương.
          Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã gồm có: Thường trực Hội đồng nhân dân; Các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
    Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã: Trong lĩnh vực kinh tế: Hội đồng nhân dân xã quyết định biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch sử dụng lao động công ích hàng năm, biện pháp thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch chung, quyết định dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương, và dự toán phân bổ ngân sách cấp mình, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;  Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả quỹ Đất để lại nhằm phục vụ các nhu cầu công ích của địa phương; Quyết định biện pháp xây dựng và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình ở địa phương; Quyết định biện pháp quản lý sử dụng và bảo vệ nguồn nước, các công trình thuỷ lợi, theo phân cấp của cấp trên, biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão, lụt, tu bổ và bảo vệ đê điều ở địa phương; Quyết định biện pháp thực hiện xây dựng, tu sửa đường giao thông, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác ở địa phương; Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội và đời sống văn hoá thông tin, thể dục, thể thao, bảo vệ tài nguyên và môi  trường, HĐND quyết định: Quyết định biện pháp bảo đảm các điều kiện cần thiết để trẻ em vào học lớp một đúng độ tuổi; Hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục Tiểu học, tổ chức các trường Mầm non, thực hiện bổ túc văn hoá và xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi; Quyết định biện pháp giáo dục, chăm sóc thanh,thiếu,niên,nhi đồng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giáo dục truyền thống đạo đức tốt đẹp, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ngăn chặn việc truyền bá, văn hoá phẩm phản động, đồi trụy, bài trừ mê tín, dị đoan, hủ tục phòng chống các tệ nạn xã hội ở địa phương; Quyết định biện pháp phát triển hoạt động VHVN-TDTT, hướng dẫn tổ chức các lễ hội cổ truyền bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật; Quyết định tu sửa, xây dựng trường lớp, công trình văn hoá thuộc địa phương quản lý; Quyết định biện pháp bảo đảm giữ gìn vệ sinh, xử lý rác thải, phòng chống dịch bệnh, biện pháp bảo vệ môi trường trong phạm vi quản lý; Biện pháp thực hiện chương trình y tế cơ sở, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; Quyết định biện pháp thực hiện chính sách chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Những người và gia đình có công với nước; Thực hiện công tác cứu trợ xã hội và vận động nhân dân giúp đỡ gia đình khó khăn, người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; biện pháp thực hiện xoá đói, giảm nghèo.
Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân xã thực hiện quyền hạn nhiệm vụ như sau:  Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; Quyết định biện pháp bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự công cộng, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.
 Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo: Hội đồng nhân dân xã có quyền hạn như sau: Quyết định biện pháp đảm bảo thực hiện chính sách dân tộc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường đoàn kết toàn dân và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương; Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân địa phương theo quy định của pháp luật.
    Trong lĩnh vực thi hành pháp luật: Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND cấp mình ở địa phương;  Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng tự do, nhân phẩm, danh dự, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;  Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước, bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương; Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, của công dân theo quy định của pháp luật.
    Trong việc xây dựng chính quyền địa phương, HĐND xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch và thành viên khác của Ủy ban nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đaÞ biểu HĐND và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;  Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu;  Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của UBND cùng cấp; Thông qua đề án, thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương đề nghị cấp trên xem xét quyết định.
Trong năm 2022 HĐND xã hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND, Hoạt động giám sát,  Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Công tác phối hợp hoạt động, Hoạt động của các Ban HĐND xã, Hoạt động của đại biểu HĐND xã đạt được những kết quả như sau: Xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp, chủ trì và điều hành kỳ họp đảm bảo nguyên tắc theo luật tổ chức chính quyền địa phương đề ra; Thường trực HĐND đã thực hiện tốt vai trò phối hợp UBND, UBMTTQ các Ban ngành thực hiện tốt các nội dung chương trình, đảm bảo theo quy định của luật tổ chức Chính quyền. Sau kỳ họp thứ 5 đã thực hiện tốt báo cáo kết quả kỳ họp, các Nghị quyết được ban hành kịp thời, đầy đủ; tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện theo Nghị quyết HĐND đề ra. Năm 2022 đã ban hành 14 Nghị quyết, trong đó 01 nghị quyết về chương trình giám sát, 01 nghị quyết về quy chế hoạt động của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, 12 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh; Tình hình Kinh tế - xã hội đã chuyển biến tích cực, các thế mạnh được khai thác sử dụng có hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; năm 2022 có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Bộ máy chính quyền từ xã đến thôn hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong tình hình mới hiện nay. Hoạt động giám sát: Thực hiện chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022, Thường trực và các Ban HDND xã đã tổ chức giám sát trực tiếp tại các kỳ họp HĐND, UBND. Đã tổ chức giám sát thường xuyên có 04 nội dung đó là: việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện thông báo kết luận giám sát; công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họ, về nội dung giám sát chuyên đề có 04 nội dung cụ thể như sau: Công tác thực hiện trả nợ và thu các khoản nợ: trong năm 2022 vẫn chưa thu được nợ khu công nghiệp; Tuy nhiên UBND xã đã tích cực thực hiện trả nợ trong năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật cụ thể như sau: đối với nợ vay theo kết luận thanh tra số 1355, ngày 18/9/2022, số nợ phải trả là 1.225.000.000đ, đã trả được 590.000.000đ còn nợ 635.000.000đ; đối với nợ hoạt động của các ngành từ năm 2010 trở về trước, số nợ là 265.634.000đ, đã trả được 71.795.000đ còn nợ 193.839.000đ;  Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân: trong năm 2022 đã phát hiện và xử lý 11 trường hợp xây dựng trái phép; lập được 79 hồ sơ cấp mới; 175 hồ sơ cấp đổi; 345 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho; 56 hồ sơ cấp GCNQSDĐ đấu giá và tái định cư; tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về công tác cấp GCNQSDĐ; tổ chức cho nhân dân kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu được 676 hồ sơ, đã hoàn thiện 201 hồ sơ nạp về thị xã theo kế hoạch 39 của UBND thị xã Hoàng Mai; phối hợp tổ chức kiểm kê, xét duyệt nguồn gốc đất cho 07 dự án được thực hiện trên địa bàn đảm bảo thời gian tiến độ đề ra; thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và phí vệ sinh môi trường. Tuy nhiên về công tác cấp GCNQSĐ Đ cho nhân dân còn chậm, tỷ lệ thu phí vệ sinh môi trường chưa hoàn thành theo kế hoạch. Việc sử dụng các nguồn vận động, tài trợ xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học: kết quả vận động, tài trợ trong năm học 2021-2022, có 01/04 trường học triển khai thực hiện; trường THCS vận động, tài trợ được tổng số tiền là: 210.332.000đ. Công tác triển khai vận động tài trợ thực hiện dân chủ, được thông qua họp hội đồng nhà trường, họp hội đồng giáo viên, họp đại diện CMHS trước khi thu, quản lý và sử dụng. Việc thu vốn đối ứng làm đường giao thông từ Ngã tư thôn 5 đến Cầu Khe dài tại thôn 5: công trình được đầu tư xây dựng năm 2017, hiện tại đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên việc thu vốn đối ứng của thôn năm vẫn chưa hoàn thành theo phương án, cụ thể: tổng số hộ vận động thu là 250 hộ, mức vận động thu là 1.200.000đ/01 hộ, trong đó có 50 hộ được hưởng lợi trực tiếp thu thêm 20%, ( cụ thể số tiền phải thu cho từng nhóm hộ, đối với 200 hộ x 1.200.000đ = 240.000.000đ; 50 hộ x 1.440.000đ = 72.000.000đ; tổng phải thu vốn đối ứng là 312.000.000đ. Kết quả đến nay đã thu được và nạp về UBND xã số tiền là 119.260.000đ, trong đó có 71 hộ đã nộp 100%; 36 hộ nạp 50%; 28 hộ nạp 20%, còn 115 hộ chưa nạp tương đương số tiền còn phải thu là 192.740.000đ. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã được thực hiện theo đúng quy định của luật; Từ xây dựng kế hoạch, thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được gửi bằng công văn và thông báo công khai trên đài truyền thanh xã, thôn để cử tri biết và đến tham dự. Năm 2022 đã tham dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội khóa XV trước và sau kỳ họp thứ 2, 3; với Đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 9, 10; với Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 6, 7; với Đại biểu HĐND xã trước kỳ họp 5, 6. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND phân công đại biểu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng của UBND xã, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, nghiêm túc tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri tại hội nghị, qua các điểm tiếp xúc, các cử tri đã thể hiện sự quan tâm và mạnh dạn góp ý, ý kiến các vấn đề chính đáng mà xã hội cần giải quyết kịp thời. Vì vậy chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri đã được nâng lên. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật, thường trực HĐND tham gia tiếp công dân theo đúng kế hoạch tại phòng tiếp công dân của UBND xã được 49 ngày, tiếp 12 lượt người, tiếp nhận 14 đơn, trong đó có 02 đơn cấp trên chuyển về, có 06 đơn nội dung tranh chấp, 08 đơn nội dung kiến nghị; đã tiến hành giải quyết được 11/14 đơn còn 03 đơn đang triển khai các bước giải quyết theo quy định. Công tác phối hợp hoạt động: Tổ chức tốt hội nghị giữa 3 Thường trực, TTHĐND, TTUBND, TTUBMTTQ để thống nhất các chương trình nội dung như: công tác tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, thị xã; hội nghị phản biện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; hội nghị đối thoại giữa nhân dân với chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã; thường xuyên phối hợp với UBND giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền; bàn và thống nhất công tác chuẩn bị trước kỳ họp thứ 6 và các hoạt động phối hợp khác. Hoạt động của các Ban HĐND xã: Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Thường trực HĐND xã tổ chức như: các chương trình giám sát. Tổ chức thẩm tra nội dung, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước kỳ họp theo đúng quy định. Văn phòng HĐND và UBND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu các văn bản, in ấn, gửi đi đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu liên quan chuẩn bị trước kỳ họp, thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp. Hoạt động của đại biểu HĐND xã: Các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt theo yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri và làm tốt trách nhiệm là cầu nối giữa cử tri với Đại biểu HĐND, tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND xã, lựa chọn các vấn đề mà cử tri quan tâm để đưa ra ý kiến thảo luận và chất vấn tại kỳ họp đảm bảo theo nội quy kỳ họp.
          Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong giai đoạn hiện nay: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực. HĐND xã Quỳnh Lộc cần tập trung những giải pháp cơ bản sau:
          Nâng cao chất lượng kỳ họp: Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND để bàn bạc và quyết định những vấn đề của địa phương được nêu ra trong chương trình nghị sự. Thông qua kỳ họp, ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương được chuyển thành quyết định của cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, có ý nghĩa bắt buộc chung. Tại kỳ họp còn quyết định các biện pháp để thi hành quyết định, chỉ thị, pháp luật của Nhà nước ở địa phương và Nhà nước cấp trên, thực hiện quyền giám sát việc thực hiện nghị quyết và hoạt động của các cơ quan trực thuộc hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội khác ở địa phương. Ngoài ra kỳ họp là nơi hợp thức hóa các quyết sách thông qua tính tranh luận, tính diễn đàn quan trọng nhất về chính sách và pháp luật ở địa phương. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tạo điều kiện các đại biểu thảo luận và thông qua mọi lợi ích và quyết sách một cách cẩn trọng. Tranh luận ở kỳ họp cho phép mỗi bên thể hiện những luận chứng thuyết phục nhất của mình và bảo vệ quan điểm đó. Khi đã được thảo luận thấu đáo bởi tất cả các bên, quyết định cuối cùng sẽ được hợp với lòng dân, nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống. Tại kỳ họp đã thể hiện được tính minh bạch và nhờ có sự minh bạch đó, hoạt động giám sát thực sự mang lại lợi ích cho người dân. Từ ý nghĩa vai trò quan trọng đó để nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân trước hết cần phải: Kỳ họp cần dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, từ phân công trách nhiệm chuẩn bị, dự kiến chương trình, nội dung, đến số lượng các văn bản trình bày, văn bản không trình bày tại kỳ họp và nên quy định thời gian cụ thể cho từng báo cáo để: Dành nhiều thời gian trình bày kỹ các báo cáo trọng tâm, báo cáo dài phải trình bày tóm tắt. Nội dung báo cáo, đề án phải đầy đủ, ngắn gọn, đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đầu tư thời gian, tập trung trí tuệ cho công tác soạn thảo văn bản. Đối với thường trực HĐND phải xây dựng chương trình điều hành cụ thể cho từng nội dung trong kỳ họp và không ngừng đổi mới phương pháp điều hành kỳ họp để không bị lúng túng, bị động, theo hướng dành thời gian thỏa đáng cho chất vấn và trả lời chất vấn, chú trọng định hướng để các đại biểu thảo luận về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề mà cử tri quan tâm, dư luận xã hội còn nhiều bức xúc. Đổi mới hoạt động tiếp dân, giám sát và tiếp xúc cử tri để cử tri tham gia đầy đủ có chất lượng. Đảm bảo tốt mối quan hệ công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể quần chúng cùng cấp. Đảm bảo chế độ cung cấp thông tin kịp thời cho các đại biểu HĐND. Nâng cao chất lượng các nghị quyết HĐND ban hành, đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Bởi vì Nghị quyết có đúng, kịp thời thì mới đi vào cuộc sống, mới hợp lòng dân, mới tập trung được sự chỉ đạo để hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra. Muốn nghị quyết có chất lượng thì công tác chuẩn bị đề ra nghị quyết rất quan trọng, từ khâu chuẩn bị chuyên đề đến việc nghiên cứu đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, để từ đó ra nghị quyết chung, nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác quốc phòng, an ninh…Trong việc xây dựng Nghị quyết phải tích cực phát huy dân chủ, và không chỉ dân chủ trong đại biểu HĐND mà phải tập hợp được trí tuệ tầng lớp nhân dân. Việc phát huy dân chủ thực hiện nghiêm túc theo nội dung Pháp lệnh 34/CP của Chính phủ. Ngoài ra cần tổ chức truyền thanh trực tiếp để tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân theo dõi kỳ họp, góp phần mở rộng dân chủ, công khai về các hoạt động của HĐND, đồng thời để nâng cao ý thức trách nhiệm của các đại biểu, tạo được niềm tin với cử tri. Đối với việc chuẩn bị nghị quyết phải đảm bảo thực hiện theo quy trình, nội dung rõ ràng, ngắn gọn và có tính khả thi. Các tổ đại biểu họp và nghiên cứu trước những báo cáo, đề án trình tại kỳ họp, nhất là những vấn đề mà HĐND sẽ ra nghị quyết. Các ý kiến thảo luận phải được tổng hợp và báo cáo HĐND trước khi HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Cải tiến hình thức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và cử tri đối với các cơ quan Nhà nước cùng cấp. Để làm tốt nội dung này, yêu cầu mỗi đại biểu HĐND phải nghiên cứu kỹ nội dung chất vấn, vấn đề chất vấn phải được nêu ngắn gọn, đúng trọng tâm. Tránh tình trạng người chất vấn không chuẩn bị kỹ, nêu câu hỏi chất vấn không đúng trọng tâm, hay mang tính chất phong trào. Đối với người được chất vấn phải thực sự phát huy trách nhiệm trước đại biểu, trước cử tri để trả lời chất vấn có chất lượng, đúng trọng tâm vấn đề cần được làm rõ. Không coi việc chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân là việc “gây khó, dễ” cho người có trách nhiệm, mà phải coi đó là biểu hiện của sự phát huy dân chủ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đối với thường trực HĐND, UBMTTQ xã phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, yêu cầu những người có trách nhiệm của UBND thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trả lời chất vấn trước HĐND và trước cử tri. Điều hành chất vấn phải diễn ra dân chủ, trung thực, thẳng thắn nhưng cởi mở, kiên quyết, linh hoạt mềm dẻo, để nội dung trả lời có chất lượng và tránh căng thẳng tại kỳ họp. Đặc biệt chủ tọa cần nhấn mạnh những vấn đề mà người trả lời chất vấn hứa hẹn xem xét, giải quyết để nhắc nhở họ thực hiện. Đối với những vấn đề quan trọng, những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, có nhiều bức xúc, cần tổ chức những kỳ họp chuyên đề để tập trung bàn bạc thảo luận, quyết định kịp thời giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri
          Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát: Giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của Hội đồng nhân dân, mục đích của giám sát là để nắm được việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân nói riêng, pháp luật của nhà nước nói chung, được thực hiện như thế nào ở địa phương, để khắc phục hoặc xử lý kịp thời những vướng mắc hay vi phạm trong thực hiện pháp luật. Nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm túc trong cuộc sống. Để thực hiện chức năng giám sát được tốt Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Lộc cần phải: Kế hoạch giám sát phải được xây dựng cụ thể, chi tiết, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp giám sát. Muốn vậy ngay từ đầu mỗi năm, HĐND cần ra nghị quyết giám sát trong năm, trên cơ sở bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết của Đảng bộ để từ đó, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Để tổ chức thực hiện tốt chương trình giám sát, HĐND phải thành lập đoàn giám sát, xây dựng đề cương, nội dung kế hoạch giám sát, sau mỗi lần giám sát phải có thông báo kết luận và đưa ra các kiến nghị của việc giám sát. Các kiến nghị đó phải sát thực,  phải có tính khách quan và tính khả thi cao. Phải theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đó của các tổ chức đơn vị, cá nhân liên quan sau mỗi đợt giám sát và phải được báo cáo kết quả giám sát trước HĐND và tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện các kiến nghị cho đến khi có kết quả.
           Về phương pháp giám sát: Đoàn giám sát cần tiến hành xem xét, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan, chú trọng dành nhiều thời gian khảo sát thực tế, kiểm tra tình hình tại bộ phận được giám sát, để nắm thực trạng và đề xuất các giải pháp thích hợp. Trong quá trình giám sát có thể mời cán bộ có kinh nghiệm, mời cơ quan chuyên môn cấp huyện dự các buổi làm việc để trực tiếp giải quyết các vướng mắc, khắc phục hạn chế , sai sót ngay tại cơ sở.
    Để nâng cao chất lượng giám sát của HĐND và đại biểu HĐND xã Quỳnh Lộc, ngoài các giải pháp trên, cần chú trọng đến một số nội dung sau:  Khi giám sát cần phải có thông tin, nắm chắc thông tin và các quy định của pháp luật, cần có ưu tiên trong nội dung giám sát. Nên tập trung vào những nội dung phản ánh, kiến nghị bức xúc của cử tri để giám sát. Đại biểu HĐND cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản ảnh của cử tri đối chiếu với chính sách, pháp luật, nghị quyết của HĐND để đối chiếu với quá trình tổ chức triển khai, thực hiện của cơ quan chấp hành, thấy có vấn đề gì không đúng, không phù hợp thì phải giám sát, kiểm tra. Biện pháp giám sát có thể áp dụng là: Gặp gỡ đối tượng chịu sự giám sát, chất vấn, trao đổi  và yêu cầu phải điều chỉnh. Nếu ngoài phạm vi quyền hạn thì phối hợp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và sự phản ánh chính đáng của cử tri mà gặp gỡ các cơ quan chức năng để chất vấn, giám sát những điều mà cử tri phản ánh. Nếu đúng như phản ánh thì yêu cầu phải điều chỉnh, quá trình theo dõi vẫn không thấy sửa chữa thì báo cáo cấp có thẩm quyền phối hợp cùng giám sát, kết luận cho tới khi nào sửa chữa được mới thôi. Chú trọng đến việc tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân. Vì tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, có tiếp xúc cử tri thì đại biểu hội đồng nhân dân mới nắm bắt một cách chính xác tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, mới hiểu được cử tri mong muốn gì ở đại biểu Hội đồng nhân dân. Để việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân có chất lượng cần phải: Trong công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND phải phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ xã và Ban công tác mặt trận, cán sự xóm của các đơn vị thôn để bố trí thời gian, địa điểm, nội dung trung tâm cần triển khai.
 Cán bộ chủ trì tiếp xúc cử tri cần đổi mới trong phương pháp theo hướng gợi ý cởi mở, phải khơi dậy và khuyến khích cử tri phát biểu. Đồng thời phải có trình độ tổng hợp, chọn lọc các ý kiến trong mỗi buổi tiếp xúc. Đại biểu tiếp xúc cử tri phải có sự chuẩn bị nghiêm túc các nội dung liên quan để giải quyết hoặc trả lời các câu hỏi của cử tri có chất lượng thiết thực và đi vào trọng tâm, không mang tính hình thức qua loa.
    Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND: Chất lượng hoạt động của đại biểu, quyết định đến chất lượng hoạt động của HĐND. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới, cần phải nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã Quỳnh Lộc, bằng các biện pháp cụ thể sau: Công tác bầu cử: Bầu cử phải được tổ chức một cách dân chủ cho tuyển chọn, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo cho nhân dân có đủ thông tin về luật tổ chức HĐND, UBND, luật bầu cử HĐND, nhất là thông tin về cá nhân của từng ứng cử viên. Để bầu được người xứng đáng đại diện cho nhân dân, thực thi quyền làm chủ của nhân dân bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước để cơ quan đại diện cho nhân dân có đủ điều kiện thực hiện tốt công việc của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đồng thời cần tuyên truyền phổ biến về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu phân bổ ứng cử viên về các tổ chức, các đơn vị giới thiệu lựa chọn những đại biểu Hội đồng nhân dân vừa có đức có tài có năng lực, trình độ, kỷ năng công tác vừa có điều kiện hoạt động, phải tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao trước công việc mình đảm nhận, trước cử tri, là người có phẩm chất chính trị có lối sống trong sạch lành mạnh, gương mẫu trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có như vậy lời nói của đại biểu Hội đồng nhân xã Quỳnh Lộc mới có sức thuyết phục xã hội cao. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước của đại biểu HĐND. Xã cần phối hợp với các cơ quan đơn vị có thẩm quyền để mở các lớp tập huấn tại xã, gửi đại biểu HĐND tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại huyện, tại Trường chính trị tỉnh và các đơn vị có liên quan khác. Ngoài ra, mỗi đại biểu phải thường xuyên tự nâng cao sự hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện pháp luật của nhà nước nói chung, nghị quyết của Hội đồng nhân dân nói riêng, đồng thời vận động nhân dân cùng thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động của đại biểu HĐND, phát huy vai trò của đại biểu. Muốn vậy, trước mọi kỳ họp cần tạo điều kiện cho đại biểu được chuẩn bị tốt. Thường trực HĐND có thể gửi công văn hướng dẫn, gợi ý thảo luận trước cho đại biểu, đồng thời lưu ý tổ trưởng các tổ đại biểu khi điều hành thảo luận tổ cần báo vào những vấn đề đã gợi ý. Như vậy, các buổi thảo luận sẽ diễn ra sôi nổi, hiệu quả, chất lượng, mỗi ý kiến thảo luận cũng được nêu lên, khắc phục một bước tình trạng nói nhiều về ngành mình, mà không tập trung đề xuất được các giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ kinh tế xã hội chung. Làm tốt công tác quản lý và phân công đại biểu (phân công phát biểu, tiếp xúc cử tri, đối thoại với cử tri…) và định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả hoạt động của mình trước tổ, trước cử tri. Đồng thời đại biểu phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, thực hiện và làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân theo quy chế; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, thật sự gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Hàng năm làm tốt công tác đánh giá xếp loại đại biểu Hội đồng nhân dân, khen thưởng những đại biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời phê bình kỷ luật những đại biểu không hoàn thành nhiệm vụ để tạo nên động lực phấn đấu liên tục cho mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân.
    Các giải pháp khác:  Để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân thì việc nâng cao trình độ, năng lực, kỷ năng của các thành viên thường trực HĐND là một trong những yếu tố rất quan trọng để HĐND hoàn thành được các nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa UBND, UBMTTQ và các tổ chức, ban nghành trên địa phương đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Lộc. Tranh thủ sự giúp đỡ chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã, các ban ngành cấp thị để từ đó nâng cao khả năng hoạt động của HĐND xã nhằm thực hiện tốt các lĩnh vực mà nhân dân và HĐND xã quan tâm. Nâng cao nhận thức cho nhân dân về vị trí vai trò chức năng của HĐND trên cơ sở đó để nhân dân theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan đại diện cho dân, thông qua đại biểu HĐND để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình tới cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tăng thêm vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh số 34/CP để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thực hiện. Thông qua đó nhân dân kịp thời phát hiện những việc làm không đúng của chính quyền địa phương và thông qua cơ quan đại diện của mình để kiểm tra, giám sát. Thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND, MTTQ trong việc giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, tổ chức các kỳ họp HĐND. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết dất điểm kịp thời từng việc. Nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước. Cải tiến lề lối làm việc, xây dựng phong cách đạo đức đội ngũ cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Có như vậy hiệu quả hoạt động của HĐND mới được nâng lên.
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây