Quỳnh Lộc: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 07 về củng cố, tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thứ năm - 23/02/2023 07:21
            Nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Đề án; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; tập trung củng cố, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện số 57 ngày 08 tháng 12 năm 2022 để Thực hiện Đề án số 07-ĐA/ThU, ngày 14/10/2022 và Kế hoạch 132-KH/ThU, ngày 24/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về “củng cố, tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo” (viết tắt là Đề án 07-ĐA/ThU).
           Thực hiện đề án nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên, Bí thư chi bộ; phân công các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ tối thiểu mỗi quý 01 lần. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng theo chỉ tiêu của Đề án 07-ĐA/ThU đề ra. Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể phối hợp với các chi bộ chỉ đạo các chi đoàn Thanh niên, chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân và chi hội Cựu chiến binh ở các thôn làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên làm ăn xa; Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về nêu gương; Nâng cao chất lượng xếp loại, đánh giá đảng viên một cách thực chất, trên cơ sở đó thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng, quản lý đảng viên, đảm bảo đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng bộ; cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời, chính xác, khoa học; Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Đảng ủy theo dõi và đôn đốc các chi bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đề án 07-ĐA/ThU và Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn, sắp xếp các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ theo quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ và của Thị ủy. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên trên cơ sở chỉ tiêu Đề án số 07-ĐA/ThU; quan tâm phát triển đảng viên ở chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, nguồn kết nạp Đảng gặp khó khăn; phát triển tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân trên cơ sở gắn với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án số 5155-ĐA/TU và Kết luận số 189-KL/TU, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hàng năm kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, xếp loại cán bộ, đảng viên và thực hiện thi đua khen thưởng tập thể cá nhân bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ và của Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (thực hiện thường xuyên hàng năm theo Chỉ thị số 13-CT/TU, Quy định 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021). Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên. Triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cử đi bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (thực hiện thường xuyên hàng năm).
HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục bất cập, hạn chế nhất là chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và các thôn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường vai trò, trách nhiệm về giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với tổ chức Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Ban Thường vụ các đoàn thể phối hợp với các chi bộ chỉ đạo các chi đoàn, chi hội làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.
Các chi bộ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch của Đảng ủy trong đó quan tâm một số nội dung như sau: Chỉ đạo các chi đoàn, chi hội hàng năm rà soát, lập danh sách những quần chúng ưu tú cho đảng bồi dưỡng đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng quy định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Đề án 07-ĐA/ThU và phù hợp với điều kiện thực tiễn; từ năm 2023 trở đi đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên tăng tối thiểu bình quân 3% trên tổng số đảng viên của các chi bộ; các chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, nguồn kết nạp đảng gặp khó khăn cần phát huy hơn nữa. Tập trung triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên, có giải pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên là sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ, đảng viên đi làm ăn xa nơi đăng ký thường trú tham gia sinh hoạt đảng. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tuỳ tiện, buông lỏng quản lý đảng viên, việc sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chế độ hưu trí, việc nộp hồ sơ đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng, việc miễn sinh hoạt đảng. Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định về đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.
           Đến nay UBND, UBMMTQ, các đoàn thể cấp xã, 16/16 chi bộ đã tổ chức nghiên cứu, triển khai học tập, đến tận cán bộ, đảng viên gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, triển khai công tác quán triệt tại các chi bộ được phân công phụ trách.
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây