Quỳnh Lộc: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Thứ bảy - 06/05/2023 19:54
Sáng nay ngày 06 tháng 05 năm 2023 Ban Thường Vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy dự họp Chi bộ 5. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Tuấn Anh Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Trương Thị Kiên Phó Bí Thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Túy PBT-CTUBND; đồng chí Hồ Sỹ Dương UVBCH, CT Hội CCB, PCN UBKT Đảng ủy. Dự sinh hoạt nhằm tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của tỉnh ủy Nghệ An Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Đề án số 07- ĐA/ThU ngày 14 tháng 10 năm 2022 Của Thị ủy Hoàng Mai về củng cố, tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.
Quỳnh Lộc: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ
Dự sinh hoạt Chi bộ  nhằm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện như thế nào, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai sót và hướng dẫn Chi bộ thực hiện tốt hơn trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của tỉnh ủy Nghệ An Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Đề án số 07- ĐA/ThU ngày 14 tháng 10 năm 2022 Của Thị ủy Hoàng Mai về củng cố, tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Phát hiện những vướng mắc, bất cập và tổng hợp các kiến nghị đề xuất trong công tác để tham mưu đề xuất cấp trên xem xét, hướng dẫn thực hiện tốt hơn.
Sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng 01 kỳ, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 kỳ;  Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên cuối năm; Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ phải được thực hiện nghiêm túc; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch. Kiểm tra việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của tỉnh ủy Nghệ An Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Đề án số 07- ĐA/ThU ngày 14 tháng 10 năm 2022 Của Thị ủy Hoàng Mai về củng cố, tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ áp dụng cho cả sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo từng tiêu chí chấm điểm riêng, theo 05 nhóm tiêu chí, mỗi nhóm tiêu chí có số điểm tương ứng, điểm tối đa các tiêu chí là 100 cụ thể: Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ: 20 điểm; Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ: 10 điểm; Tổ chức sinh hoạt chi bộ: 45 điểm;  Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt chi bộ: 15 điểm; Chất lượng của các báo cáo và kết luận tại kỳ họp: 10 điểm. Phương pháp đánh giá: Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng phương pháp chấm điểm và xếp loại theo 04 mức độ: Loại Tốt: Đạt từ 80 điểm trở lên; Loại Khá: Đạt từ 70 đến dưới 80 điểm; Loại Trung bình: Đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; Loại Kém: Dưới 50 điểm. Các bước chấm điểm và báo cáo kết quả chấm điểm sinh hoạt chi bộ Bước 1: Bí thư chi bộ (chủ trì kỳ họp) phân công 01 đồng chí trong chi ủy hoặc thư ký kỳ họp theo dõi diễn biến buổi sinh hoạt chi bộ để chấm điểm. Bước 2: Sau khi thông qua biên bản sinh hoạt chi bộ, chi ủy thống nhất tổng số điểm được chấm, trao đổi kết quả với đồng chí cấp ủy viên hoặc cán bộ tổ công tác cấp trên; chủ trì kỳ họp thông báo số điểm và tự xếp loại cho chi bộ biết; tiến hành biểu quyết thông qua chi bộ về kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ ký xác nhận vào kết quả chấm điểm sinh hoạt chi bộ. Bước 3: Sau kỳ sinh hoạt chi bộ, chi bộ nộp 01 bản chấm điểm về đảng ủy, đồng thời lưu 01 bản tại chi bộ; Đảng ủy thẩm định kết quả của đồng chí cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ để tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt của từng chi bộ, cuối năm báo cáo để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chi bộ, cán bộ và đảng viên. Sử dụng kết quả đánh giá: Chi bộ lấy kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt làm một trong những tiêu chí quan trọng để tự đánh giá, xếp loại chi bộ, xếp loại đảng viên;  Đảng ủy trực tiếp căn cứ kết quả tự nhận loại của chi bộ và kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để đánh giá, xếp loại chi bộ vào cuối năm theo quy định. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định, Đề án đảm khách quan, chính xác; tùy tình hình Chi bộ để cụ thể hóa biểu tiêu chí chấm điểm cho phù hợp. Phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ. Khi xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ, Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy lồng ghép thêm nội dung đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ vào kế hoạch kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện.
        Tại Chi bộ 5 đã chuẩn bị tốt đầy đủ các nội dung, họp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ, Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chi bộ, Thực hiện việc thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Các đảng viên trong Chi bộ được phân công nhiệm vụ cụ thể tháng này, tháng sau có đánh giá cụ thể. Thực hiện đầy đủ các nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định (Phần mở đầu: (1) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; (2) Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ; (3) Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do); (4) Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ. Phần nội dung: (1) Thông tin thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, các vấn đề nổi bật của địa phương, đơn vị; (2) Thông báo chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước... (3) Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên.... (4) Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; ban cán sự thôn thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong tháng. (5) Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đánh giá về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị;  (6) Thảo luận. (7) Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo; phân công công tác cho các đảng viên. (8) Phát biểu ý kiến của cấp trên).  Phần kết luận: (1) Bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến phát biểu, tiếp thu bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt. (2) Thông qua kết luận hoặc nghị quyết; thư ký trình bày biên bản. (3) Tiến hành đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ). Đảm bảo thời gian sinh hoạt Chi bộ. Sổ ghi biên bản đầy đủ, đảm bảo chất lượng báo cáo và kết luận tại kỳ họp.
Chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Tuấn Anh Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã;  đại diện các Đại biểu dự hội nghị đã phát biểu chỉ đạo và đánh giá cao sự chủ động của Chi bộ trong thực hiện Quy định, Đề án, các nội dung cho sinh hoạt Chi bộ; đồng thời chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt một số nội dung như sau: Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); gương mẫu, nêu gương theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tuyên truyền tránh xây dựng trái phép; thu gom rác thải đúng nơi quy đinh, phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình; Nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân;  đảm bảo mối quan hệ giữa Chi bộ, thôn với nhân dân, các gia đình trong tổ tự quản văn minh an toàn; đảm bảo đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Chi bộ; rà lại Hương ước, vì mang tính ràng buộc chung; Phân công công tác cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ chỉ đạo trên từng lĩnh vực phụ trách; Đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, không thả rông trâu bò; Truyên truyền bà con nhân dân đóng cổng, nhà trước khi ngủ đảm bảo an ninh trật tự, tránh bị trộm cắp; Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân đăng ký sử dụng nước máy đảm bảo sức khỏe toàn dân; tham gia tập huấn công tác Đảng đầy đủ vào ngày 22 theo lịch của Thị ủy.
 
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây