Quỳnh Lộc: Đồng chí Hoàng Văn Trầm, Đảng viên 101 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng vẫn tham gia sinh hoạt Chi bộ

Thứ hai - 08/05/2023 15:07
Sáng ngày 07 tháng 05 năm 2023 Ban Thường Vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy dự họp Chi bộ 2. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Tuấn Anh Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Trương Thị Kiên Phó Bí Thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Túy PBT-CTUBND; đồng chí Trần Văn Kỳ UVBTV, CT UBMTTQ, đồng chí Hồ Quốc Úy UVBTV, PCT UBND; đồng chí Hồ Sỹ Dương UVBCH, CT Hội CCB, PCN UBKT Đảng ủy; mong muốn mọi Cán bộ, Đảng viên ra sức học tập nổ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quỳnh Lộc: Đồng chí Hoàng Văn Trầm, Đảng viên 101 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng vẫn tham gia sinh hoạt Chi bộ
 Dự sinh hoạt Chi bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng , đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm nhuần vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn. Với đội ngũ cán bộ đảng viên đã được tôi luyện, trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

 Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụcủa mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hậu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lê nin cho mọi hành động. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Nêu gương là thực hiện đồng thời gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một tram bài diễn văn tuyên truyền”. “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Tại Chi bộ 2, Đảng bộ xã Quỳnh Lộc đã học tập, làm theo Bác gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đối mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy chế, Quy định.  Tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Chấp hành sự phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm, các nội quy của cơ quan đề ra; Tham gia chế độ sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; Thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú; thường xuyên có ý kiến góp ý để tổ chức đảng tại nơi mình cư trú ngày càng vững mạnh.  

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích Tổ Quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đảng viên có nhiệm vụ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lãnh mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham những, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đảng viên tuổi cao, sức yếu, không thể tham gia sinh hoạt được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với Chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, Chi bộ xem xét, quyết định và báo cáo lên cấp trên trực tiếp; những trường hợp sau vận dụng Điều 7, Điều lệ Đảng cho Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng: Do phải đi điều trị bệnh dài ngày, đi làm lưu động có nguyện vọng, tự làm đơn xin miễn sinh hoạt, chi bộ xem xét Quyết định và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết. Tại Chi bộ 2, có đồng chí Hoàng Văn Trầm sinh ngày 12/10/1923, kết nạp Đảng ngày 25/07/1949 theo quy định đồng chí do tuổi cao, sức yếu không tham gia sinh hoạt Chi bộ, nhưng đối với đồng chí, cứ đi được là tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ, một tấm gương sáng để lớp lớp Đảng viên noi theo.
 
Đồng chí Lê Tuấn Anh, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt với chị bộ 2

 
Chỉ đạo tại buổi sinh hoạt đồng chí Lê Tuấn Anh Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã;  đại diện các Đại biểu dự hội nghị đã phát biểu chỉ đạo và đánh giá cao sự chủ động của Chi bộ trong thực hiện các nội dung cho sinh hoạt Chi bộ; đồng thời chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, nêu gương theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tuyên truyền để nhân dân không xây dựng trái phép; phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình, để rác thải đúng nơi quy định; đảm bảo mối quan hệ giữa Chi bộ, thôn với nhân dân, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Chi bộ; Phân công công việc cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ chỉ đạo trên từng lĩnh vực phụ trách; Đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, không thả rông trâu bò; Truyên truyền bà con nhân dân đóng cổng, nhà trước khi ngủ đảm bảo an ninh trật tự, tránh bị trộm cắp; Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân đăng ký sử dụng nước máy đảm bảo sức khỏe toàn dân; tham gia tập huấn công tác Đảng đầy đủ vào ngày 22 theo lịch của Thị ủy. Đảng viên trong Chi bộ nêu gương Đồng chí Hoàng Văn Trầm Đảng viên tuổi đời và tuổi Đảng cao nhất Đảng bộ, sinh hoạt tại Chi bộ 2, có tinh thần rất cao; nhiều tuổi đồng chí vẫn tham gia sinh hoạt Chi bộ, Tuổi cao gương sáng.

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây