Đảng bộ xã Quỳnh Lộc: Định hướng quần chúng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ sáu - 11/11/2022 16:39


Để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trước tiên cần phải đáp ứng các yêu cầu là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm và phải phấn đấu được năm nội dung để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam như sau: Thứ nhất xác định động cơ vào Đảng đúng đắn; thứ hai là rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; thứ ba là nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thứ tư là gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội; thứ năm là tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.
Qúa trình phấn đấu đó điều quan trọng và có ý nghĩa quyết định nhất đối với quá trình phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Vì khi đã hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa rời với bản chất của người chiến sỹ cách mạng thì mọi việc khác ắt sẽ tốt. Mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ của quyền lực, tiền tài….xuất phát từ động cơ trong sáng, mỗi đảng viên sẽ xác định vào đảng để cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong” làm “chỗ dựa”  để tiến thân; vào Đảng là thực hiện vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đảng viên, để rèn luyện và trưởng thành, để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho Quốc gia, Dân tộc; khi nhận thức đúng đắn sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Nếu người vào Đảng không có một động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đảng ta là một Đảng cách mạng, mỗi đảng viên vì dân vì nước, song Đảng ta có rất nhiều đảng viên, phần đông cố nhiên đã hiểu biết vì dân, vì nước mà vào Đảng, nhưng cũng có phần vì lẽ khác mà theo vào Đảng. Thí dụ: có người tưởng vào Đảng thì dễ tìm công ăn việc làm, có người vào Đảng mong được làm chức này, tước nọ, có người vì anh em bạn hữu kéo vào..v..v…Những người này không biết rằng cách mạng là một sự nghiệp gian nan cực khổ, phải có lòng kiên quyết, phải có chí hy sinh. Vì vậy khi gặp sự khó khăn, họ không khỏi giao động, hoang mang; dù sao họ tin Đảng ta, họ kính trọng Đảng ta, họ tìm vào Đảng ta cũng là một điều tốt, trừ những bọn vào Đảng để mong phá hoại. Một khi họ đã vào đảng thì Đảng sẽ cảm hóa họ, dạy dỗ họ, nâng cao sự hiểu biết của họ lên dần dần. Vì vậy xác định động cơ vào Đảng đúng đắn sẽ quyết định được rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội và tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.
Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thị ủy Hoàng Mai, Cơ quan Tổ chức Nội vụ Thị xã, Đảng ủy xã đã có nhiều giải pháp chỉ đạo cụ thể, sát với tình hình của Đảng ủy năm 2022 đã kết nạp đến thời điểm này được 7/7 đảng viên đạt 100% theo chỉ tiêu của Thị ủy giao. Để tạo điều kiện cho các quần chúng có điều kiện phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng uỷ đã đã cử 9 quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng do Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng; bồi dưỡng cho quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng, xác định rõ trách nhiệm của chi uỷ và chi bộ trong công tác phát triển Đảng viên.  Để thực hiện tốt công tác này, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm, chủ động, tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên; chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, tránh chạy theo số lượng.  Ngoài việc quan tâm chỉ đạo, Đảng ủy còn lãnh đạo các chi bộ, các đoàn thể theo chức năng quản lý của mình và quan tâm theo dõi đến sự phấn đấu rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là các đối tượng cảm tình Đảng. Sự giúp đỡ hỗ trợ này có tác dụng làm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.
Sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng các quần chúng tại Đảng bộ xã Quỳnh Lộc càng nhận thức được rõ hơn về Đảng cộng sản Việt Nam và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Các quần chúng đã xác định động cơ vào đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chí hướng, đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh, vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến, muốn được góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Bản thân mỗi quần chúng phải rèn luyện bản lĩnh chính trị , phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên định mực tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, không giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời tôi nhận thức được rằng Người Đảng viên tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả; điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra, lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì Dân thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư, mình đã có chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt ngày càng thêm nhiều. Bản thân sẽ thật thà, thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; khi Đảng giao cho việc thì dù bất kỳ to nhỏ đều ra sức làm cẩn thận, thấy việc phải thì làm, việc phải thì nói, không sợ người ta phê bình mình; làm việc có lợi cho Đảng, tránh việc có hại cho Đảng; gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa không rụt rè, nhút nhát. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng. Quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời là đạo đức cách mạng; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Để phấn đấu trở thành người Đảng viên các quần chúng của Đảng bộ không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, rất coi trọng việc học tập chính trị, tham gia đầy đủ sinh hoạt chi đoàn, công đoàn, chi hội. Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng như các quần chúng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.  Bản thân các quần chúng tham gia các hoạt động do cơ quan tổ chức, đồng thời tham gia các hoạt động tại tổ tự quản mình sinh sống để vui cùng bà con. Phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.
  Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. Chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh đến tổ chức Đảng cơ sở, tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.  Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.
 Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của các quần chúng  tại Đảng bộ xã sau khi hoàn thành chương trình lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương và về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân các quần chúng còn nhiều hạn chế nhưng các quần chúng hứa sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều đó, i xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, góp sức mình để xây dựng đất nước ta, địa phương, thôn xóm ngày càng giàu mạnh. Sau khi được học tập và bồi dưỡng kiến thức các quần chúng đã có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc giải phóng và giành độc lập dân tộc. Hiểu biết và nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ đồng thời còn thấy được vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua thực tế nghiên cứu các quần chúng cũng đã hiểu những nội dung cơ bản trong Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của mình, để cùng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù.
 
 
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây