Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022

Chủ nhật - 04/12/2022 07:23
Sáng ngày 03 tháng 12 năm 2022 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Lộc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tề UVBTV, Trưởng Ban dân vận Thị ủy, phụ trách Quỳnh Lộc; đồng chí Nguyễn Văn Niên ThUV, Chủ tịch Hội nông dân thị xã.
Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022
Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW; Công văn số 4628-CV/VPTW, ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về tham mưu nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm; Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 01-QĐ/ThU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; Kế hoạch số 130-KH/ThU, ngày 28/10/2022 của Thị ủy Hoàng Mai kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã và cơ sở năm 2022. Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý xã năm 2022.  Đến ngày 28 tháng 11 năm 2022 có 16/16 chi bộ đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Tham dự  chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tề UVBTV, Trưởng Ban dân vận Thị ủy, phụ trách Quỳnh Lộc; đồng chí Nguyễn Văn Niên ThUV, Chủ tịch Hội nông dân thị xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ. Tại hội nghị các đồng chí phụ trách xã đánh giá cao sự chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022; có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt, đạt 92,85%  các kết quả nhất định trên các lĩnh vực như:  Lĩnh vực phát triển kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,61% = 100% so với KH. Tổng giá trị sản xuất đạt 714.180 triệu đồng đạt 100,19% KH. Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Thủy sản; Công nghiệp - Xây dựng và Dịch vụ cơ bản đúng định hướng. Thu ngân sách đạt 30.588,8 triệu đồng = 83,41% so với dự toán HĐND xã giao, tăng 15,53 % so với năm 2021 Thu nhập bình quân đầu người đạt 56.880 triệu đồng = 102,49% so với KH; duy trì chế độ trực làm việc, trực chỉ huy sẵn sàng ứng phó các tình huống, rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức khám, sơ tuyển giao quân đạt chỉ tiêu. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị có 6 chỉ tiêu đều đạt; Song song việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức và cá nhân đã đăng ký và xây dựng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025 bao gồm: MTTQ với mô hình "Vận động nhân dân xây dựng Tổ tự quản văn minh, ăn toàn"  mô các thôn với nội dung: “phát huy quỹ vì người nghèo hỗ trợ những nhà còn xuống cấp”. Mô hình Hội phụ nữ xã với nội dung: “ống tiền tiết kiệm”, “Hỗ trợ chi phí học tập cho con của hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn (mẹ đỡ đầu)”. Đoàn thanh niên xã với mô hình “đoạn đường sáng-xanh-sạch-đẹp” Cựu chiến binh với mô hình đảm bảo công tác an ninh trật tự; Nông dân “Hàng cây nông dân ơn Bác”, “sản xuất rau an toàn gắn với bảo vệ môi trường”, sản xuất kinh doanh giỏi “nuôi ong lấy mật của hộ ôngVăn Huy Toàn thôn 10”.
Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ đồng chí Nguyễn Đình Tề UVBTV, Trưởng Ban dân vận Thị ủy, phụ trách Quỳnh Lộc chỉ đạo và đề nghị Đảng bộ thực hiện tốt một số nội dung như sau:
Xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), nhất là chỉ đạo kiểm điểm nhận diện, đồng thời có biện pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra trong kiểm điểm.
Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra ở trên; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có nội dung, lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế.
Nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; các chi bộ, của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thực hiện dân chủ, đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết tốt những kiến nghị, đề xuất, những vấn đề nhân dân quan tâm.
Đội ngũ BCH, BTV gương mẫu, nêu gương theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đảng ủy xã Quỳnh Lộc xác định nội dung học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hiện xuyên suốt.
Phát huy dân chủ trong Đảng, nhất là người đứng đầu, nhất là trong việc bàn, tổ chức thực hiện các chủ trương như xây dựng cơ bản, chính sách đầu tư, xây dựng xã từng bước thành phường, lộ trình trả nợ xây dựng…nhằm đảm bảo mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đảm bảo đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; tập trung trí tuệ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2023 đề ra.
Tiếp tục đổi mới phương pháp phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền nhất là triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND. Phát huy thực hành dân chủ mở rộng dưới mọi hình thức, tổ chức tốt các cuộc đối thoại với nhân dân, minh bạch trong quản lý, điều hành theo phương châm nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các tổ chức ban ngành đoàn thể. Phân công tác cho cán bộ chỉ đạo trên từng lĩnh vực phụ trách. Tăng cường  sự lãnh đạo của cấp ủy, BTV cấp ủy, phát  huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của UBKT, giám sát của MTTQ và các đoàn thể theo quyết định 217,218 đảm bảo cho mọi chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị đi vào cuộc sống.
Kịp thời rà soát việc thực hiện các chương trình kế hoạch, quy chế làm việc đề bổ sung, loại bỏ những nội dung không phù hợp, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.
Tăng cường công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy viên và ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây