Quỳnh Lộc: Tổ chức tốt công tác tổ chức, cán bộ

Thứ ba - 06/12/2022 15:46
Kiện toàn, bầu bổ sung Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ Công an xã, sau khi công bố Quyết định Điều động, bổ nhiệm cán bộ.
 
Công tác tổ chức của Đảng là việc xây dựng, kiện toàn các mối quan hệ trong tổ chức đảng, hình thành hệ thống tổ chức, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, có tính ổn định và bền vững. Công tác tổ chức của Đảng bao gồm những quy định, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động buộc tất cả mọi tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên của Đảng phải chấp hành để tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động, bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Là những hoạt động xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, nhằm làm cho tổ chức đảng ở xã, ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong từng thời kỳ cách mạng. Nhiệm vụ công tác tổ chức của Đảng ở xã có phạm vi rất rộng, với nhiều công việc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Quyết định thành lập, kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy; xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, các mối quan hệ công tác chủ yếu, biên chế của các tổ chức đảng; định hướng kiện toàn tổ chức các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã; Lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, tham gia xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng; Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục quy định. Tích cực tạo nguồn cán bộ tại chỗ và chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, có uy tín để bầu giữ chức vụ chủ chốt các tổ chức trong hệ thống chính trị; tham gia ý kiến lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào các cơ quan lãnh đạo ở cấp trên khi được yêu cầu. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.
Vai trò công tác tổ chức của Đảng ở xã, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, nội dung xây dựng Đảng về tổ chức được nhắc tới trong cả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và “tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ”. Nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhấn mạnh nhiệm vụ  “Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hiệu động của hệ thống chính trị”. Trong đó: “Tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”. Cùng với việc thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp trên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm: “Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên”, tập trung: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị… Nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm thực chất… ” 
Đảng ủy chỉ đạo Chi bộ Công an xã Quỳnh Lộc, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 20/6/2022 công tác nhân sự Đại hội Chi bộ xã Quỳnh Lộc nhiệm kỳ 2022-2025 cơ cấu tại mục 2.2.2. Các chi bộ cơ quan, trường học: Cơ cấu  Bí thư là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư là Phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thực hiện Quyết định số 2168/QĐ-CAT-PC01 ngày 23/10/2022 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Công An Tỉnh. Quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Hồ Sỹ Trình,  Sinh năm 1987 giữ chức vụ Trưởng Công An xã Quỳnh Lộc, kể từ ngày 01/11/2022. Quyết định số 2338/QĐ-CAT-PC01 ngày 22/11/2022 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Công An Tỉnh Nghệ An. Quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Trần Huy Hoàng,  Sinh năm 1982 giữ chức vụ Phó Trưởng Công An Phường Quỳnh Xuân.  Nên đồng chí Trần Huy Hoàng Phó trưởng Công An xã Quỳnh Lộc, Phó bí thư chi bộ Công An đã chuyển công tác về Quỳnh Xuân.  Quyết định số 2340/QĐ-CAT-PC01 ngày 22/11/2022 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Công An Tỉnh. Quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Hồ Duy Bình,  Sinh năm 1988 giữ chức vụ Phó Trưởng Công An xã Quỳnh Lộc. Chiều ngày 06/12/2022 Chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu bổ  sung Đồng chí Hồ Sỹ Trình Trưởng Công an xã làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Đồng chí Hồ Duy Bình Phó Trưởng Công an xã làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.    
 

Thực hiện công tác tổ chức để phát huy sức mạnh của tổ chức đảng cũng như của đảng viên nhằm tạo nên sức mạnh toàn Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo nhằm đạt mục tiêu cao cả Đảng đã đề ra. Lý luận và thực tiễn đã khẳng định vai trò công tác tổ chức của Đảng ở cơ sở như sau:  Là một trong những mặt cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là điều kiện quyết định thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Giữ vai trò quyết định khi có đường lối đúng đắn, nhằm bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động của toàn đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Hình thành hệ thống tổ chức phù hợp bảo đảm thực hiện thành công đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Là cơ sở để tiến hành công tác cán bộ.
Một số nội dung về công tác tổ chức của Đảng ở xã: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng,  công tác đảng viên,  công tác cán bộ, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt bao gồm về quy chế làm việc của tổ chức đảng,  chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc ra nghị quyết lãnh đạo, nghị quyết thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng.  Công tác đảng viên bao gồm công tác giáo dục đảng viên, công tác quản lý đảng viên, phân công công tác cho đảng viên, tiến hành sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, công tác phát triển đảng viên. Trong công tác cán bộ có lựa chọn cán bộ, đánh giá, nhận xét cán bộ, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ.  Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ.
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây