Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Thứ tư - 29/11/2023 15:07
Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Cậy UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Lê Tuấn Anh ThUV, Trưởng phòng tư pháp thị xã; đồng chí Vũ Trọng Đoàn ThUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã.; đồng chí Hồ Đức Qúy, Phó Ban dân vận, phụ trách Ban dân vận Thị ủy.
z4926449145577 760390e8d827a0967fe23f47d4474c6f
Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 27/10/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Kế hoạch số 191-KH/ThU, ngày 31/10/2023 của Thị ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã và cơ sở năm 2023; Kê hoạch số 95-KH/ĐU ngày 31/10/2023 của Đang ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý xã và cơ sở năm 2023;
Đến ngày 22 tháng 11 năm 2023 Quỳnh Lộc có 16/16 chi bộ đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá người đứng đầu và các tập thể, cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng; là cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng hằng năm; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, toàn diện, đạt được kết quả thực chất.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị các đồng chí đồng chí UVBTV Thị ủy dự, ThUV phụ trách xã đánh giá cao sự chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023; đã hoàn thành  24/28 chỉ tiêu đạt và vượt là một cố gắng lớn của Đảng bộ, có điểm sáng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giải quyết việc làm; ứng dụng thông tin trong lãnh đạo điều hành; đổi mới trong công tác cán bộ, quan tâm đến cán bộ chi bộ, thôn; Công tác giải phóng mặt bằng tốt; MTTQ, các đoàn thể hoạt động đều, đổi mới, có Thanh niên, Công đoàn HTXSNV trong năm; tinh thần thái độ làm việc của cán bộ, công chức tốt, có trách nhiệm, trăn trở, cố gắng trong công tác; Triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030, 2021 - 2026, 2026 - 2031. Việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tốt theo đúng hướng dẫn, kế hoạch. Thiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/2/2023 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo tốt vận động được 214.777.000đ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số tại cơ quan tốt; Ban hành công văn đôn đốc, chỉ đạo các chương trình, kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề phát triển đảng viên tại các chi bộ trên toàn xã để đảm bảo chỉ tiêu của Chi bộ và Đảng bộ; rà soát, xây dựng các tiêu chí để đạt xã lên phường.
Trong năm 2023, Được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã; Đảng ủy xã, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, chính quyền và toàn thể nhân dân đã khắc phục được các khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện cả năm đạt 824.456 triệu đồng, đạt 100,35% kế hoạch, tăng 15,44% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Nông, Lâm, Thủy Sản ước thực hiện cả năm đạt 111.904 triệu đồng, đạt 100,85% kế hoạch, giảm 1,63% so với cùng kỳ.  Xây dựng Nông thôn mới: Thực hiện tốt việc giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn, triển khai khởi công xây dựng công trình cầu Róc Róc; cầu Ao Danh thôn 6, cầu Ao Dưa thôn 3A; Xây dựng phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ trường Mầm non cụm ngoài (2 tầng 10 phòng); đường thôn 9 đi thôn 10; tường rào trường tiểu học B; cầu Đoàn kết thôn 3A, 3B; đường bảo vệ nguồn lợi rừng ven biển (Vốn ngân hàng thế giới tài trợ); mương thoát lũ từ thôn 3A, 3B, đến thôn 1; Nâng cấp tuyến đường Trương Văn Lĩnh thôn 3B; phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ trường tiểu học B (3 tầng 12 phòng); phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ trường tiểu học A (2 tầng 8 phòng); cầu khe cũ thôi 1; ..Hoàn thiện hồ sơ công trình Nhà học 3 tầng và các công trình phụ trợ trường mầm non cụm trung tâm (3 tầng 12 phòng) dự kiến khởi công vào tháng 12/2023; cải tạo nâng cấp mương tưới thủy lợi thôn 4 và mương tưới thủy lợi từ Khe Nghè đi đồng thôn 6.  Phối hợp với điện lực Quỳnh Lưu - Hoàng Mai cải tạo lắp dắm trạm và nâng cấp lưới điện chống quá tải từ cầu Khe Dài thôn 4 đến nhà văn hóa cũ thôn 4; tuyến thôn 6. Nhận 600 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh cấp phát cho các thôn xây dựng được 2,18 km đường nông thôn, gia cố được 1km lề 2 bên đường (1500 m2 bê tông); xây kè mương và ấp tấm 1,65km,  đổ 03 sân nhà văn hóa thôn với diện tích 1142 m2 (thôn 3B, 5; 10); nhân dân đóng góp 763 triệu đồng. Xây dựng tuyến đường điện sáng kết hợp đường cờ từ thôn 9 đi thôn 10; Vận động nhân dân hiến 196 m2 đất ở, đất vườn; 26 m3 công trình Cổng, công trình phụ và tường bao; tổng số tiền tạm tính: 175.800.000 đồng.
Giá trị sản xuất Công nghiệp cả năm ước đạt 122.290 triệu đồng, đạt 100,32% KH, tăng 17,91% so với cùng kỳ; ngành Xây dựng cả năm ước đạt 331.861 triệu đồng, đạt  100,22% kế hoạch năm, tăng 17,42% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì; xây dựng ổn định. Triển khai thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định.
Giá trị sản xuất Dịch vụ ước thực hiện cả năm đạt 258.401 triệu đồng, đạt 100,32% kế hoạch, tăng 20,71% so với cùng kỳ. Quản lý đất đai, xây dựng, gắn biển số nhà: Thực hiện tốt công tác phối hợp giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn: Dự án Đường ven biển từ nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) Đoạn KM7-KM76 đoạn qua xã Quỳnh Lộc; Dự án Đường cứu nạn và tái định cư các khu dân cư ven biển Đông Hồi. Dự án xây dựng các tuyến kênh thoát nước cho dân cư quanh khu công nghiệp Hoàng Mai 1:  Dự án khai thác cát silic của Nhà máy xi măng Nghi Sơn.  Dự án hậu cần nghề cá diện tích 6 ha. Dự án trạm bê tông thương phẩm Hoàng Mai.  Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông nông thôn từ chân Rú vẹ đến Thung Nậy (thuộc Dự án FMRC). Thỏa thuận bồi thường mở rộng trường Tiểu học A. Dự án xây dựng trường mầm non cụm ngoài ( vị trí thôn 8). Tổ chức họp xét duyệt, công khai nguồn gốc đất cho nhân dân được 299 thửa (75 thửa đầu năm 2023 và xét tiếp từ tháng 6 đến tháng 9 được 224 thửa ( thôn 6 được 31 thửa; thôn 1 được 31 thửa; thôn 5 được 29 thửa; thôn 4 được 37 thửa; thôn 3B được 96 thửa). Lập và nộp hồ sơ liên lĩnh vực đất đai: Cấp đổi 46 thửa;  Cấp mới 21 thửa; Chuyển mục đích 10 thửa; chuyển nhượng 70 thửa; cấp phép xây dựng 10 thửa; đăng ký 30 thửa; hiến đường 3 trường hợp; nâng hạn mức đất ở 28 thửa; trích đo 7 thửa. Trong năm 2023 UBND xã đã trình UBND thị xã phê duyệt 05 tuyến đường, đã lắp đặt được 872 số nhà cho 04 tuyến đường Trần Nhật Duật, Hồ Sỹ Côn, Hải thượng lãn ông, Trần Quang Khải.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, ngày tết trọng đại của đất nước, treo mắc được 135 lượt băng rôn tuyên truyền, phát động nhân dân treo cờ tổ quốc đạt 90% chào mừng các ngày lễ, tết. Triển khai đăng ký các danh hiệu văn hóa ngay từ đầu năm: có 89% số hộ đăng ký xây dựng GĐVH năm 2023, có 11/11 thôn đăng ký xây thôn văn hóa, 3/5 cơ quan đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước, kế hoạch hoạt động công tác gia đình. Năm học 2022-2023: Các trường học duy trì ổn định về số lượng học sinh và giáo viên, đảm bảo công tác dạy và học hoàn thành tốt chương trình năm học: Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng hơn so với năm học trước, bậc THCS đạt 53%, học sinh xuất sắc bậc Tiểu học đạt 26%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương và lên lớp là hơn 98%. Bậc học Mầm non thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Giáo viên, học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi giỏi các cấp: trường THCS có 63 lượt em đạt giỏi cấp thị, 02 em đạt giỏi cấp tỉnh. Giáo viên giỏi cấp tỉnh  có 3 GV (Tiểu học B: 3 GV, THCS: 01 GV), giỏi cấp thị xã có 15 giáo viên. Tổng kết năm học Hội khuyến học xã đã trích quỹ khuyến học xã hơn 30 triệu đồng để trao thưởng Học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong năm học. Trường THCS Quỳnh Lộc được công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1” và đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu kết hợp với tổng kết năm học.
Đồng thời cũng đề rà một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Tổng giá trị sản xuất cả năm: 949.122 triệu đồng; Tốc độ tăng trưởng KT (cả năm): 15,12%; Cơ cấu kinh tế,  Công nghiệp – xây dựng 39,8%, Dịch vụ 40,6%,  Nông, lâm, ngư nghiệp 19,6%; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người 72,8 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách nhà nước giao: 14.012,8 triệu đồng; trong đó Thu từ tiền sử dụng đất: ..... triệu đồng; Sản lượng thủy sản: 372,1 tấn. Mức giảm sinh (cả năm): 0,2%0 , Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (cả năm): 30%; Giải quyết việc làm: 200 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 46%;  Tỷ lệ hộ nghèo (cuối năm): 1,26%;  Số trường chuẩn quốc gia: 3 trường; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cả năm): 10%; Tỷ lệ thôn văn hóa (cả năm): 72,73%;  Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn thể thao (cả năm): 29%;  Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên (cả năm): 40%; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (cả năm): 88%. Tỷ lệ độ che phủ rừng: 42%; Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh: 100%; Tỷ lệ gia đình có công trình hợp vệ sinh: 100%; Tỷ lệ thu gom rác thải: 98%. Phát triển đảng 8 đồng chí; 16 Chi bộ được xếp loại HTTNV trở lên; UBND, MTTQ, Các đoàn thể được xếp loại HTTNV trở lên; Đảng bộ được xếp loại HTTNV trở lên; KTGS đạt 100% kế hoạch.
Năm 2024 xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), nhất là chỉ đạo kiểm điểm nhận diện, đồng thời có biện pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra trong kiểm điểm. Xây dựng ngay kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra ở trên; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có nội dung, lĩnh vực còn tồn tại, yếu kém. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; các chi bộ, của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thực hiện dân chủ, đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết tốt những kiến nghị, đề xuất, những vấn đề nhân dân quan tâm. Đội ngũ BCH, BTV gương mẫu, nêu gương theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Phát huy dân chủ trong Đảng, nhất là người đứng đầu, nhất là trong việc bàn, tổ chức thực hiện các chủ trương như xây dựng cơ bản, chính sách đầu tư, xây dựng xã từng bước thành phường, lộ trình trả nợ xây dựng…nhằm đảm bảo mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đảm bảo đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Ban Chấp hành; tập trung trí tuệ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2024 đề ra. Tiếp tục đổi mới phương pháp phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền nhất là triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND; Phát huy thực hành dân chủ mở rộng dưới mọi hình thức, tổ chức tốt các cuộc đối thoại với nhân dân, minh bạch trong quản lý, điều hành theo phương châm nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các tổ chức ban ngành đoàn thể. Phân công tác cho cán bộ chỉ đạo trên từng lĩnh vực phụ trách. Tăng cường  sự lãnh đạo của cấp ủy, cấp ủy, phát  huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của UBKT, giám sát của MTTQ và các đoàn thể theo quyết định 217, 218 đảm bảo cho mọi chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị đi vào cuộc sống.  Kịp thời rà soát việc thực hiện các chương trình kế hoạch, quy chế làm việc đề bổ sung, loại bỏ những nội dung không phù hợp, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy viên và ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy. Bàn cách triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đạt kết quả cao nhất; thống nhất cách làm từng bước tháo gở một số tồn tại từ những năm trước, khóa trước, từng bước đáp ứng yêu cầu tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.
 
 

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây